รับทำบัญชี ขอนแก่น

รับทำบัญชี ขอนแก่น

บริการของเรา

สำนักงานลลิตาการบัญชี
ให้บริการด้านบัญชี รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ภาษีอากรครบวงจร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริการยื่นภาษี ประกันสังคมวางระบบบัญชี ติดต่อสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

บริการจัดทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และนำส่งภาษี

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภพ.30)
 • ยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะจัดทำรายงานการเงิน บัญชีแยกประเภท สมุดรายวันต่างๆตามที่กฎหมาย กำหนดส่งมอบให้กิจการ
 • จัดหาผู้สอบบัญชีโดยความเห็นชอบของกิจการมาทำการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน
 • สำนักงานจะจัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมี หนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร

บริการรับตรวจสอบบัญชี

 • บริการรับตรวจสอบบัญชี โดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” รับอนุญาต (CPA) สำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วน ขนาดใหญ่
 • บริการรับตรวจสอบบัญชี โดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” ภาษีอากร (TA) สำหรับห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก
 • ตรวจสอบบัญชี - งบการเงิน โดยทีมงาน “ผู้ตรวจสอบบัญชี” รับอนุญาต (CPA) ที่ได้มาตรฐาน
 • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ และให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี
 • จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์

บริการงานด้านจดทะเบียน

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนการค้า ฯลฯ
 • จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่างๆ
 • ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม

บริการงานด้านประกันสังคม

 • ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • นำส่งประกันสังคมให้ทุกเดือน
 • ดำเนินการแจ้งเข้า – แจ้งออกพนักงาน และขอใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาจากประกันสังคม

รับทำบัญชี ขอนแก่น , ขอนแก่น รับทำบัญชี , บัญชี ขอนแก่น , ตรวจสอบบัญชี ขอนแก่น , จดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น , ภาษี ขอนแก่น

© 2015 lalitaaccounting.com All Rights Reserved. รับทำบัญชี ขอนแก่น